Sponsors 

 

 

 

 

nsfc

The National Natural

Science Foundation

of China. (China)

The National Science Foundation.(USA)

(To be confirmed)

Shien-Ming Wu

Foundation ( USA )

 

 

 

 

Co-sponsors

 

 

 

 

Chinese Mechanical

Engineering Society

Tianjin Municipal

Science and Technology Commission

American Society of Mechanical Engineers

IJDE

International Journal of Design Engineering

tmtw

Tianjin No.1 Machine Tool Works

 

 

 

 

 

Organizer

 

 

 

 

 

Tianjin University

 

 

 

 

 

Conference Chair

 

 

 

Chair:Sun, Jiaguang ?Academician, Chinese Academy of Engineering ?Vice President, The National Natural Science Foundation of China

 

 

 

Co-Chairs:Gong, Ke President, Tianjin University , China

Ni, Jun Director, S. M. Wu Manufacturing Research Center at the University of Michigan, USA Gu, Peihua Vice President, Shantou University, China

 

 

 

Program Committee

 

 

 

Chair:Huang, Tian Dean, School of Mechanical Engineering , Tianjin University , China

 

 

 

Co-Chairs:Li, Ming Deputy Director, Department of Engineering & Material Science, NSFC, China

Zhong, Zhihua Academician, Chinese Academy of Engineering; President, Hunan University, China
Song,Tianhu
Standing Vice President, Chinese Mechanical Engineering Society, China

 

 

 

Members

 

 

 

Bai, Ge (China)

Guo, Dongming (China)

Lin, Weimin (Japan)

Wang, Jinsong (China)

Zhang, Hongchao (USA)

 

Cao, Jian (USA)

Hu,Haiyan (China)

Lin, Zhongqin (China)

Wang, Jun (Australia)

Zhang, Liangchi (Aus)

 

Chen, Xin ( China )

Jiang, Zhuangde (China)

Lu, Bingheng (China)

Wang, Yu (HK, China)

Zhang, Wendong (China)

 

Chen, Yubao (USA)

Lee, Jay (USA)

Natsu, Wataru ( Japan )

Wu, Xixing ( China )

Zhang Guoxiong ( China )

 

Cheng, Harry H. (USA)

Li, Peigen (China)

Rong, Yiming (USA)

Yan, Jiwang (Japan)

Zhao, Ji (China)

 

Cheng, Kai (UK)

Li, Shengyi (China)

Tan, Jianrong (China)

Yao, Y. Lawrence (USA)

Zhong, Binglin (China)

 

Deng, Zongquan (China)

Li, Yuanyuan (China)

Tian, Yuan (China)

Ye Shenhua ( China )

Zhong, Jue (China)

 

Du, Ruxu (HK, China)

Li, Zexiang (HK, China)

Wang, Guobiao (China)

Zhang, Bi (China)

Zhou, Jack G. (USA)

 

Ge, Shirong (China)

Li, Zhaoqian (China)

Wang, Hong (Germany)

Zhang, Chun (USA)

Zhou, Libo (Japan)

 

 

 

Scientific Committee

 

 

 

Chair: Hu, S. Jack Associate Dean, College of Engineering , The University of Michigan , USA

 

 

 

Co-Chairs: Lei, Yuanzhong Former Director, Division of Mechanical Engineering, NSFC, China

Wang, Taiyong School of Mechanical Engineering, Tianjin University, China

 

 

 

Members

 

 

 

Chen, Jenq-shyong (Taiwan,China)

Hua, Lin (China)

Liu, Xiongwei (UK)

Wang, Shilong (China)

Zhang, Dinghua (China)

 

Chen, Jianmin (China)

Huang, Chuanzhen (China)

Luo, Jianbin (China)

Xie, Liyang (China)

Zhang, Wenjun (Canada)

 

Chen, Ken (China)

Huang, Han (Australia)

Mei, Xuesong (China)

Xu, Xipeng (China)

Zhang, Xianmin (China)

 

Chen, Wuyi (China)

Huang, Qiang’an (China)

Pang, Siqin (China)

Xue, Deyi (Canada)

Zhang, Yuru (China)

 

Chen, Ying (China)

Jia, Zhenyuan (China)

Qian, Linmao (China)

Yan, Qiusheng (China)

Zhao, Wansheng (China)

 

Chu, Fulei (China)

Jiang, Xiangqian (China)

Qin, Datong (China)

Yang, He (China)

Zheng, Li (China)

 

Dai, Jiansheng (UK)

Li, Bin (China)

Qiu, Jinhao (China)

Yang, Huayong (China)

Zhou, Zhenggan (China)

 

Ding, Han (China)

Li, Dichen (China)

Shao, Xinyu (China)

Yang, Shaopu (China)

Zhou, Zhixiong (China)

 

Du, Fengshan (China)

Li, Guangyao (China)

Shi, Jianjun (USA)

Yin, Guofu (China)

Zhou, Zhongrong (China)

 

Feng, Changxue (USA)

Li, Wei (USA)

Su, Daizhong (UK)

Yin, Zhouping (China)

Zhu, Di (China)

 

Feng, Jicai (China)

Liang, YingChun (China)

Sun, Lining (China)

Yuan, Shijian (China)

Zhu, Xiangyang ( China )

 

Gao, Feng (China)

Liu, Tien-I ( USA )

Tong, Jin (China)

Zeng, Lijiang (China)

 

 

Gao, Yongsheng (HK, China)

Liu, Weimin (China)

Tu, Shandong (China)

Zeng, Pan (China)

 

 

Guo, Wanlin (China)

Liu, Xianping (UK)

Wang, Chengyong (China)

Zhai, Wanming (China)

 

 

 

 

Organizing Committee

 

 

 

Chair: Wang, Shuxin Director, Division of Science and Technology, Tianjin University , China

 

 

 

Co-Chairs: Zhang, Dawei School of Mechanical Engineering , Tianjin University , China

Yang, Yuhu School of Mechanical Engineering, Tianjin University, China

Peng, Fangyu Program Director, Division of Mechanical Engineering, NSFC, China

 

 

 

Members

 

 

 

Chen, Dongxiang

Guo, Wei

Ren, Chengzu

Wang, Fengqi

Yuan, Julong

 

Dai, Yifan

Li, Jia

Song, Yimin

Wang, Gang

Zhang, Lianhong

 

 

 

Secretariat

 

 

 

 

Xiang, Zhongxia

Yu, Hongbo

Ge, Nan

Liu, Xin

Zhu, Liming

Liu,Jlianqin

Wu, Zhiliang

 

 

 

 

Conference Contact

 

 

 

School of Mechanical Engineering
Tianjin University

Tianjin 300072 P.R. China

Tel: +86 22 27890875 / 27401009

Hs: +86 15902269232 / 15802202825

Fax: +86 22 27406260

E-mail: secretariat@icfdm2008.com

 

 

 

 

 

Copyright reserved by ICFDM---- Website Maintenance: Tianjin University--Hunan University--Tianjin Tianshen Technology Development Co., Ltd.
Webmaster:-- Dr. Z. X. Xiang; --Dr. H. B. Yu ----E-Mail: --xiangzhx@tju.edu.cn;-- icfdm@tju.edu.cn